ARKNIGHTS JP วิธีการเข้าใช้งาน Code ไอดีและวิธีเปลี่ยนหรัสผ่าน

ขั้นต้นเมื่อเข้าเกมแล้วให้เลือกซ้ายล่างตัวเลือกที่ 3 ตามรูป
เมื่อเข้ามาแล้วให้กรอกไอดีและหรัสผ่าน Arknights ที่มี
ยอมรับข้อบังคับและกดตกลง
เมื่อเข้าเกมมาแล้วก็ให้กดปุ่มเฟืองซ้ายบนเพื่อเปลี่ยนหรัสผ่าน
เลือกเปลี่ยนหรัสผ่านตามภาพโดยหรัสผ่านนั้นจะสุ่มเท่านั้นไม่สามารถกำหนดด้วยตัวเองได้